MindCubeMaths

The best way to learn Mathematics is by playing concrete and making abstract concepts understandable

The key to success in Mathematics is to provide a strong foundation consisting of in-depth mathematic knowledge, understanding and the ability to apply with confidence. Such a foundation gives a child a mathematical-power base and an academic advantage. The challenge is to learn and apply it concretely through means of practical material that leads to understanding and the ability to apply it abstractly

The preparation and establishment of a strong Mathematical foundation should start as early as possible in the foundation and primary school phase and not in the secondary phase by means of extra classes. At MindCube we realize that teachers, parents and children need a comprehensive solution to help them prepare to establish a solid maths foundation which will give children a strong Math-power base. The MindCubeMathsr Programme was developed for this purpose and provides structured learning materials and educational equipment for teachers and parents to help children understand Mathematics in a more playfull way

Jaco van Zyl, the founder of MindCubemaths applied activity-based learning methods and making abstract mathematics concrete when he helped his own children to learn maths. 

With Electrical Engineering as a background, it has come together over the years and can help many parents and children with a successful maths school career.

Today both his children are advanced in mathematics and pursue successful careers with a strong mathematics background

The MCM Programme and equipment have been adapted to develop an early childhood development programme. Learners that have fallen behind quickly catch up with the way of playing to learn and thus, can approach and execute their mathematical terms with ease and confidence.
It is also suitable for primary school learners who are switching to high school and who wants to get a head start for later years in their studies.

In addition, a strong learning and therapy program was established to assist children with special needs. All programmes are based on a strong activity and participation basis and are highly effective in helping children to learn and reach their potential

Die beste manier om Wiskunde te leer, is deur konkreet te speel en abstrakte konsepte verstaanbaar te maak. 

Die sleutel tot sukses in Wiskunde is om 'n sterk grondslag te bied wat bestaan uit diepgaande wiskundige kennis, begrip en die vermoë om dit met selfvertroue toe te pas. So n grondslag gee die leerder 'n wiskundekrag en akademiese voordeel. Die uitdaging is om dit te leer en konkreet toe te pas deur middel van praktiese materiaal wat lei tot die begrip en die vermoë om dit abstrak toe te kan pas.

Die voorbereiding en vestiging van 'n sterk Wiskunde grondslag moet so vroeg as moontlik in die grondslag en laerskool fase begin en nie in die sekondêre fase deur middel van ekstra klasse nie. By MindCube besef ons dat onderwysers, ouers en kinders 'n omvattende oplossing nodig het om hulle te help voorberei, om 'n stewige wiskundefondasie te vestig wat kinders 'n sterk wiskundekrag sal gee. Die MindCubeMaths - program is vir hierdie doel ontwikkel en bied gestruktureerde leermateriaal en opvoedkundige toerusting vir onderwysers en ouers om kinders te help om Wiskunde spelender gewys te verstaan.

Jaco van Zyl, die stigter van MindCubemaths, het aktiwiteitsgebaseerde leermetodes toegepas en abstrakte wiskunde konkreet gemaak toe hy sy eie kinder gehelp het om wiskunde te leer. Met Elektriese inginieurswese as agtergrond, is dit oor die jare saamgetsel en kan sodeonde baie ouers en kinders help met n suksesvolle wiskunde skoolloopbaan. Vandag is albei sy kinders gevordered in wiskunde en volg suksesvolle loopbane met 'n sterk wiskundige agtergrond.

Die MCM-program en toerusting is aangepas om 'n ontwikkelingsprogram vir vroeë kinderjare te ontwikkel. Leerders wat agter geraak het, vang gou op deur middel van die metode van speel om te leer en sodeonde kan wiskunde bewerkings met gemak en selfvertroue uitgevoer word.

Dit is ook geskik vir die laerskool leerders wat oorskakel na die hoërskool en wat n voorsprong wil kry vir later jare in hul studies.

Daarbenewens is 'n sterk leer- en terapieprogram opgestel om kinders met spesiale behoeftes te help. Al die programme is gebaseer op 'n sterk aktiwiteits- en deelnamegrondslag en is baie effektief om kinders te help om hul potensiaal te bereikLast modified: Sunday, 13 December 2020, 2:57 PM